خداوندا

سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

که آنچه را که تو زود می خواهی

                                          دیر نخواهم

و آنچه را که تو دیر می خواهی

                                          زود نخواهم

(دکتر علی شریعتی)