امروز بدجوری دلم گرفته. 

انگار نه انگار که تا چند ساعت دیگه عیده!  با اینکه خیلی سعی کردم اما حال و هوای عید ندارم. 

دلم برای صدای نقاره­های حرم امام رضا تنگ شده.

دلم برای نیمه شب­های صحن امام رضا تنگ شده.

دلم برای خلوت با خدا تنگ شده.