این مدل جدید(؟) مو چرا اینجوریه؟! 

 آدم تو خیابون رد می شه مرتب یاد بچه گربه برق گرفته می افته