اگه به بانک کشاورزی کنار میدون ونک سر زدید یک نگاه به سمت چپ در ورودی بندازین... یک میز می بینین و یک تابلو که روش نوشته: راهنمای مطلع!