۸ مارس را روز جهانی زنان نامیده اند.

کاش بیاید روزگاری که نباشد چنین روزهایی!!