تا حالا شده خاطره­ای داشته باشین که بخش مهمی از زندگیتون باشه؟ خاطره تلخی که باید برای همیشه حفظش کنین و حالا مونده باشین که باید کجای چاله چوله­های مغزتون جاش بدین که همیشه یادتون باشه، اما خیلی دم دستتون نباشه؟