پسرم پنج ساله

خیلی اتفاقات خوب و بد تو زندگیم افتاده فعلا حوصله نوشتنشون رو ندارم.

روند کلی خوبه!