برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

آرام آرام

کارهام آرام آرام داره انجام میشه. نمیدونم چرا زود پیش نمیره؟!

آخر هفته در سیزده رجب عقد و نامزدی برادر آقای همسره. باید تو این هفته به فکر رخت و لباس و آرایشگاه و کادو و ... باشم.

پسری خوبه. میره مهد.