کارهام آرام آرام داره انجام میشه. نمیدونم چرا زود پیش نمیره؟!

آخر هفته در سیزده رجب عقد و نامزدی برادر آقای همسره. باید تو این هفته به فکر رخت و لباس و آرایشگاه و کادو و ... باشم.

پسری خوبه. میره مهد.