ولنتاین بود. رفتم برای خودم یک دسته گل نرگس خریدم. گلی که با رضایت تمام براش پول میدم. عطرش همه خونه پیچیده.