روزهای خوبیه خدا رو شکر. به نظرم در قله زندگیم به سر میبرم و راضی ام.

آدمهای خوبی اطرافم هستند و پیشنهادات خیلی خوبی دریافت میکنم.