برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

وقت تلف میکنم

وقت تلف میکنم فقط همین و میاد روزهایی که حسرن دقیقه دقیقه این روزها رو بخورم که به بطالت میگذرونم ناراحت