وقت تلف میکنم فقط همین و میاد روزهایی که حسرن دقیقه دقیقه این روزها رو بخورم که به بطالت میگذرونم ناراحت