مشغولم، به تز و کارهای خونه و امور جاریه زندگی. دارم متمرکز میشم که کارهای بالینی تز رو انجام بدم. پر کارم و خدا رو شکر این روزها پر بار میگذره.