روزها مثل ماهی از دستم در میرن و من هیچ کاری نمیکنم. همه جور کاری میکنم جز تموم کردن کار اصلی.