دیروز سه چهار ساعت کار کردم و کل خونه شد دسته گل. امروز جمعه است و پسری خونه و خونه ما دیدنی!!! :)