دستورالعمل جامع و مانع، یاد خداست در حلال و حرام: یعنی همیشه

العبد محمد تقی البهجت