اوضاع احواام خوبه. مشغول ساماندهی به جسم و روح و کارهام هستم. طبیعت شهرک تو این فصل بی نظیره. حس خوبی دارم...

امروز به پسری گفتم منو بذار تو کیفت ببر مهد کودک، خودم خندم گرفت و پسری اونقدر خندید که به من عمیق ترین حس خوشبختی رو داد.