خانه ای خواهم ساخت

     از عشق

          از مهر

               از شور

                    از نظم

                         از تدبیر

                              و کدبانوی آن خواهم بود...