کسی که در برآوردن نیاز بیماری تلاش کند ، مانند روزی که از مادر زاده شده ، گناهانش پاک می شود . پیامبر اعظم(ص)