و به انگشت نخی خواهم بست تا فراموش نگردد که هنوز انسانم

کیوان شاهبداغی