به دیگران اونقدر خوبی نکنید که ازشون توقع خوبی کردن متقابل داشته باشید،

اینکه توقع زیادیه...

به دیگران اونقدر خوبی نکنید که ازشون توقع داشته باشید بهتون به عمد لطمه نزنند و بدتون رو نخوان...