رفته بودم علوم دامی نمونه هام رو بدم برای آنالیز فیبر یک جمله قشنگ رو دیوار اتاق رئیسشون نوشته بود، خیلی به دلم نشست.

در خانه ای که بزرگترها کوچک میشوند

کوچکترها هرگز بزرگ نمی شوند.