به شدت مشغول جمع بندی نتایج و تهیه پاور و آماده شدن برای سمینار یک هستم.