در زندگی هر آدمی از یک روزی، یک جایی، یک نفری، یک حسی به بعد...

دیگه هیچ چی مثل قبل نیست...

اسمشو چی بذارم؟

تقدیر؟