تو راه برگشت از تهران، با پسری رفتیم و دو تا بستنی چوبی عروسکی خریدیم، اومدیم تو حیاط خونه خوردیم. خیلی چسبید. فوق العاده بود. پسری اینقدر بزرگ شده که میتونیم مثل دو تا دوست بشینیم و بستنی بخوریم :)