برای هفته دیگه رفتم تو کارگاه endnote 7 و یک کارگاه دیگه درباره موتورهای جستجو و بانکهای اطلاعاتی و ... ثبت نام کردم که تو دانشکده برگزار میشه. endnote  رو دلم میخواد مسلط بشم هر دفعه یک توکه زدم و ادامه ندادم. فکر کنم برای نوشتن پایان نامه ام کمک بزرگی باشه.