امسال ظاهرا سال پر باریه!

سه تا دانشگاه همزمان مشغول ثبت نام برای آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی هستند.

دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه آزاد  اسلامی (با و بدون آزمون)