سی و هشت ماه لازمه تا اثر سی و هشت سال رو از بین ببره!