پسرم جوجه هاش رو آخر پاییز شمرد. 4 تا دکمه شکل جوجه رو جوراب های قرمزش داره، 2 تا جوجه دکمه ای روی جورابهای بنفشی که مامانیش براش بافتن و 3 تا جوجه اردک پلاستیکی حموم که عمه اش از کیش براش آوردن!