امروز امتحان جامع بود. خیلی راحت برگذار شد. موندم خوشحال باشم یا ناراحت. حیف اون همه که با سختی و مرارت خوندم. حالا دیگه باید بیشتر به پسرک برسم. روابط با آقای همسر داره خیلی بهتر میشه.

در نظر دارم یک برنامه ریزی بکنم و کارهای مهمی رو که باید انجام بشن، یکی یکی انجام بدم.

فعلا مهمترین کارم باید مسلمون کردن پسرک باشه!