رویهم رفته بد نبوده، پیشرفتم خیلی چشمگیر نیست، اما امیدوار کننده است.  بعضی روزها بهتره، بعضی روزها بدتر.  خیلی به خودم سخت نمیگیرم، همیت هم خوبه.