صحبت گیتــــــی که تمنــــــــــا کنـد                          بــــــــا که وفـــــا کرد که با ما کند

خاک شد آنکس که بر این خاک زیست                        خاک چه داند که درین خاک چیست

هـــــر ورقــــــی چهره آزاده ای است                          هــــــر قـــدمی فرق ملک زاده ای

                                                                                                                  (نظامی)