دوباره امروز بهم زنگ زدند. مجبور شدم محترمانه رد کنم. سرم خیلی شلوغه. دارم می میرم. دو تا گزار ش پژوهشی دارم که معوقه شدند. وحشتناکه...