این شمایید که به مردم می آموزید چگونه با شما رفتار کنند.