اونطور که از شواهد امر بر میاد خبراییه : ) خبرهای خوب. خوشحالم. خیلی...