امروز اولین برف درست و حسابی بعد از مدتها اومده، صبح که بلند شدیم ٢٠ سانتی برف همه جا نشسته بود.