این روزها همه جا صحبت از هدفمندی یارانه ها است و تفسیرهای جور واجور درباره سرنوشت طرح و بالتبعش مردم... قیمت نان که نگرانی عمده است و افزایش تورم و قیمت بنزین لیتری ٧٠٠ تومن.  صحبت از جراحی بزرگ اقتصادی بدون بیهوشی است و عاقبت بیمار مفلوک. خدا اخر عاقبت هممونو به خیر کنه