مرتب دشارژم می کنند،

با تمام توانم سعی می کنم خودم رو دوباره شارژ کنم.

موفق می شم.

حیف که چقدر عمر موفقیتم کمه،

دوباره دشارژم می کنند

....