چه قدر مهاجرت زیاد شده، هر کی رو می شناسی داره میره بلاد خارجه!ناراحت