بعداً چه کسى سرزنشمان خواهد کرد که چرا اینگونه به اتلاف عمر پرداختیم جز فرزند دوازده ساله‌ى یتیم‌مان؟
از افاضات شیخ (+)