اس ام اس

۵ اسفند زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز ملی مهندسین مبارک.

برای مهندسان هیچ بن بستی وجود ندارد، یا راهی می یابند یا راهی می سازند. روز مهندس مبارک.