مرز بین مسائل خصوصی و عمومی کجاست؟

مرز بین فضای عمومی و خصوصی چی؟سوال

ظاهراً تو خانواده های مختلف با فرهنگهای مختلف این مرزها خیلی فرق دارند.