چند درصد کارمندها واقعاً کار میکنند؟

چند درصد کارها واقعاً کارند و به دردبخور؟( فرق نمیکنه کجا، منظورم کلیه!! )