قدیمی ها میگن گرهی که با دست باز میشه با دندون باز نمیکنند

راست میگن....

خودتون امتحان کنین!