یک بغل کتاب دارم درباره روانشناسی، اصول مدیریت، مدیریتهای مختلف، روشهای دستیابی به موفقیت، فنگ شویی و یک سری مطالب تو همین زمینه ها!!!