آدم حساس میکنه داره چفت و بستهای جامعه از هم باز میشه!