من به این نتیجه رسیدم که در زندگی خیرخواه واقعی آدم فقط پدر و مادرش هستن و بعد خواهر و برادرهاش. 

 

فکر نمیکنم هیچ کس دیگه واقعا و همیشه خیر خواهمون باشه!