شرکتهایی که در دنیای رقابتی تجارت و کسب و کار قصد بزرگی و رشد و ماندگاری دارند در وهله اول باید بفکر نیروهای شایسته باشند که سرمایه های واقعی یک شرکت هستند و در وهله اول وظیفه شناسایی و هموار سازی مسیر رشد آنها بعهده مدیر ارشد شرکت است . با سیاست بازی و رودر وایسی و مصلحت گرایی نمی توان بزرگ شد و رشد کرد هر چند بهترین ماشین آلات را هم گرد آورده باشیم .

 منبع (+)