حوصله ام سر رفته از این زندگی

از خوب بودن عمدی

از تلاش برای جلب رضایت همه اطرافیانت با یک دنیا خواسته های جور واجور و متضاد

از تلاش برای گذشت کردن نه گذشت واقعی

از لبخند زدن های الکی در حالیکه دلت مثل سیر و سرکه میجوشه

از سکوت کردن جایی که باید فریاد بزنی

از عبور کردن جایی که باید بایستی و بزنی تو گوش طرف

از تظاهر به نفهمیدن

از خیلی چیزهای دیگه...