وقتی میدونی اشتباه کردی، عذرخواهی کردن چیزی از غرورت یا جایگاهت کم نمیکنه.

یک عذرخواهی صمیمی و واقعی میتونه جلوی کدورتها و تنشهای بیشتر بعدی رو بگیره و دوباره شادی و نشاط رو به محیط برگردونه.