برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

ایران برنامه‎ دراز مدتی‎ برای‎ تامین امنیت‎‎ محصولات غذایی‎ تدوین‎ کرده است.

وزیر کشاورزی در دیدار با نخست‌وزیر ارمنستان:

ایران برنامه دراز مدتی برای تامین امنیت‎‎ محصولات غذایی تدوین کرده است .

وزیر جهادکشاورزی کشورمان در ایروان با اندرانیک مارکاریان ـ نخست وزیر ارمنستان ـ دیدار کرد.

 

بهگزارشخبرگزاری ایسنا در آسیای میانه، ‎‎ در این دیدار دو طرفبا بررسیمسائلمربوط به‎‎‎ گسترشهمکاری‎‎های همه‌جانبه میانایران‎‎ و ارمنستان و تاکید بر مشترکاتفرهنگی‎‎ تاریخی و وجود اعتماد میاندو کشور بر ضرورت‎‎ استمرار دیدارهایمقامات دو کشور و عملکرد فعالکمیسیون‎‎‎ همکاریایران و ارمنستان تاکید کردند.

مقاماتدو کشور ضمن اظهار خرسندیاز روند رو به‎‎ توسعه روابط اقتصادی‎‎ فی مابینبه‎‎‎‎ ویژه در زمنیه انرژ ی، ساخت خط لوله گاز ایران‎‎ ارمنستان، فاز سومانتقالبرقاز سد رود ارسو راهجدید ایران‎‎‎ ـ ارمنستان کهمبادلاتتجاریمیان دو کشور را سرعتخواهد بخشید بهبررسیموضوع تاسیسخط آهن‎‎ ایران و ارمنستانپرداختند.

وزیر جهاد کشاورزیکشورماندر این دیدار با اعلاماین که‎‎ در زمینه کشاورزی‎‎‎‎ امکانات‎‎‎ و فرصت‌های خوبیبرای همکاری و تبادلتجربیات میان‎‎‎ دو کشور وجود دارد، افزود: ایران برنامهدرازمدتیبرایتامین امنیت‎‎ محصولات غذاییتدوینکرده استو سعیدارد از راه‌های‎‎ مختلفکشاورزی را رشد دهد.

او‎‎‎ با اشاره‎‎‎‎ به اهمیتاجرای موافقت‌نامه‌های امضا شده میانوزارتخانه‌های‎‎‎ کشاورزی ایران‎‎ و ارمنستان برای حفاظت و قرنطینهگیاهانو محصولاتکشاورزی‎‎ و همکاری در زمینهپرورشدامافزود: اینموافقت‌نامه‌ها زمینه‌ساز گسترشروابط دو کشور خواهند بود.

منبع خبر:شبکه خبری صنایع غذایی ایران

  
نویسنده : برای فردا ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٩/۱٠
تگ ها :
comment نظرات ()